Integritetspolicy Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen Transportbilar är en del av Volkswagen Group Sverige AB, 556084-0968, som är svensk generalagent och importör av bilmärkena Volkswagen Personbilar, Skoda, SEAT, Audi, Porsche och Volkswagen Transportbilar. Volkswagen Group Sverige AB ingår den tyska Volkswagen-koncernen.

Bakgrund och syfte

Volkswagen Transportbilar (även kallat ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och i denna integritetspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:

 1. Bakgrund och syfte
 2. Dina rättigheter
 3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?
 4. Hur får vi information om dig?
 5. Hur använder vi information om dig?
 6. Hur länge sparas informationen?
 7. Vilka kan vi komma att dela din information med?
 8. Kontaktuppgifter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder: 

 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),
 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),
 • behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”), eller
 • i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).

I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas. 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@vwgroup.seOpens a mail link.

Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. För att underlätta för dig att nyttja ett flertal av dina rättigheter har vi valt att ta fram Mina uppgifterOpens an external link. Mer information om dina rättigheter finns här:

 1. Rätt till information
 2. Korrekta uppgifter
 3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
 4. Rätt till begränsning av behandling
 5. Dataportabilitet
 6. Rätt att göra invändningar
 7. Klagomål
 8. Skadestånd

Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig, alternativt loggar du in på Mina uppgifterOpens an external link. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.

Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9 Hovsjö
151 65 Södertälje

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

Korrekta uppgifter
Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem. Vi ser gärna att du hjälper oss med detta geno att logga in på Mina uppgifterOpens an external link och själv korrigera felaktiga uppgifter alternativt ta bort dem.

Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

Rätten att bli glömd
Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. När kundförhållandet upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Begränsad åtkomst
Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras.

Dataportabilitet
Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

Rätt att göra invändningar
Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning.

Om den registrerade invänder mot en sådan behandling, får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd
En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer:

 1. Tillhandahållande av våra produkter och tjänster:
   a) Ägare av en Volkswagen transportbil
   b) Kund till auktoriserade återförsäljare och verkstäder
   c) Tjänstebilsförare
   d) Avläsning av bränsleförbrukningsövervakningsdata i fordonet (OBFCM-data)
   e) Visat intresse för våra produkter eller tjänster
   f) Provkörning
   g) Kundservice-ärende
   h) Informationssäkerhet och beivrande av missbruk
 2. Kommunikation om produkter och tjänster
 3. Utveckling av produkter och tjänster
 4. Marknadsföring
 5. Besök på våra webbplatser
   a) Nyhetsbrev
   b) Säkerhet och prestanda
 6. Kontakt via sociala media
 7. Lediga tjänster

Tillhandahållande av våra produkter eller tjänster
För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

 • äger en bil av märket Volkswagen Transportbilar
 • är kund till en av våra auktoriserade återförsäljare eller verkstäder
 • har en Volkswagen Transportbil som tjänstebil
 • varit i kontakt med vår Kundservice

Ägare – person som äger en Volkswagen Transportbilar
Även om du inte köpt din Volkswagen Transportbilar av en av våra auktoriserade återförsäljare eller servat den hos någon av våra auktoriserade verkstäder, kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att kunna leva upp till våra skyldigheter som följer av gällande produktansvarslagstiftning. Vi kan med andra ord ha en skyldighet att kontakta dig. För sådana kontakter inhämtar vi ditt namn och din adress från Transportstyrelsen.

För att uppfylla krav som återfinns i gällande produktansvarslag, kan vi bli skyldiga att kontakta dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför rättslig förpliktelse. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter så länge som vi har ett ansvar under gällande produktansvarslag.

Kund till en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad verkstad 
Om du köpt din bil av en auktoriserad återförsäljare eller om någon av våra auktoriserade verkstäder utfört arbete på din bil, kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:

 • identifiera dig som kund, 
 • fullfölja vårt avtal med dig om leverans av produkter och tjänster
 • för att hantera klagomål och reklamationer, 
 • i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. 

De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer), födelsedatum, personnummer, uppgifter om din bil (registreringsnummer, chassinummer, inköpsdatum, servicehistorik m.m.), uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser, inställningar, köphistorik och användande). Tjänster kan t.ex. vara lösningar för uppkopplade bilar och Mina uppgifterOpens an external link.

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

Tjänstebilsförare – person som kör en tjänstebil
Om din arbetsgivare tillhandahåller dig en tjänstebil genom en av våra auktoriserade återförsäljare kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna: