Användarvillkor

Volkswagen AG tillhandahåller informationen som erbjuds av de personanpassade tjänsterna med utgångspunkt i användarvillkoren. Information om användarvillkoren för motsvarande tjänster kan fås genom att klicka på passande länk.

1. Leverans av informationstjänster och relaterade garantier.

Informationen på dessa webbsidor har sammanställts av Volkswagen AG på ett ansvarsmedvetet och omsorgsfullt sätt.

Innehållet på dessa webbsidor är enbart i informationssyfte och är inte juridiskt bindande i den mån det inte omfattas av bestämmelserna i informationsdirektivet avseende energiförbrukning (detaljer om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp).

Några av fordonen på dessa sidor, till exempel i fordonskonfiguratorn, kan utrustas med olika tillval till en extra kostnad. Dekoration i bilderna inkluderas inte i standardspecifikationen. Data om fordonens specifikationer, utseende, pris, prestanda, vikt och mått är överensstämmande med den information som var aktuell vid tidpunkten för publiceringen av informationen. Denna information kan därför komma att ändras utan föregående meddelande.

Om fordon beställs med tillval klassificerade som ”specialutrustning” kan detta leda till längre leveranstid. Våra fordon är utrustade med sommardäck som standard.

För kommersiell användning: Enligt EU-direktiv 3820/85 är en färdskrivare lagstadgad från och med en bruttovikt på 3,5 ton. Detta innebär att om fordonet används kommersiellt får en bruttovikt (fordonets och släpets bruttovikt) på 3,5 ton inte överskridas. En färdskrivare är inte tillgänglig för Caddy EXF och kan inte heller monteras i efterhand.

Återtagande och återvinning av begagnade fordon: Volkswagen möter det moderna samhällets utmaningar och tar hänsyn till dessa vid tillverkning av alla nya Volkswagen-produkter. Detta gäller naturligtvis även skydd av miljö och resurser. Alla nya Volkswagen-fordon kan därför återvinnas på ett miljövänligt sätt och återlämnas i EU‑länder utan kostnad (Nationell lagstiftning måste följas). Se www.volkswagen.de för detaljer om återtagande och återvinning av begagnade fordon, eller kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare.

Anmärkning avseende bränsleförbrukning och CO2-utsläpp för fordon registrerade som passagerarbilar:
Angivna siffror har etablerats i enlighet med fastställd mätmetod (enligt aktuell gällande version av direktiv 80/1268/EEC). Dessa siffror hänvisar inte till ett särskilt fordon och utgör inte en del av erbjudandet utan tjänar endast som jämförelse mellan de olika fordonstyperna.I tillägg till ett fordons bränsleeffektivitet spelar även körbeteende och andra icke-tekniska faktorer en roll när det gäller att fastställa ett fordons bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. CO2 är den växthusgas som har störst inverkan på den globala uppvärmningen.

Anmärkning i enlighet med direktiv 1999/94/EC:


En del av informationen som tillhandahålls i samband med dessa tjänster återspeglar åsikterna hos Volkswagens ledning. Där sådan information rör tillkännagivanden om framtida trender, evenemang eller omständigheter indikeras detta normalt av termer som ”förväntat”, ”planerat”, ”avsett” eller liknande. Eftersom framtida utveckling kan ändras av varierande och ofta oförutsebara faktorer kan ingen garanti ges för sådana uttalandens riktighet i relation till sådana framtida trender, evenemang eller omständigheter. Ledningen kommer att uppdatera sådana uttalanden efter eget godtycke. Data, kurser, index, priser och nyheter avseende aktiemarknad och ekonomi, samt allmän marknadsrelaterad information osv., tillhandahålls endast som information för besökare på Volkswagens webbsidor och representerar inte investeringsråd eller någon annan form av rekommendation. Där webbsidor innehåller rekommendationer från analytiker ger Volkswagen AG ingen som helst garanti avseende deras effektivitet, i synnerhet inte när det gäller riktigheten och fullständigheten på de antaganden och slutledningar som ligger till grund för dessa rekommendationer.Kontrollera all information innan du använder den. Bindande information kan bara ges som svar på specifika frågor.

2. Särskilda informationstjänster.

Observera att vissa av de informations- och kommunikationstjänster som är tillgängliga via portaler på Volkswagen AG:s webbsidor lyder under användarvillkoren på berörda portaler.

3. Tjänster som tillhandahålls av partner.
Några av informationstjänsterna tillhandahålls av våra partner. Observera att sådana tjänster lyder under berörd partners villkor och att länkar till deras webbsidor på Volkswagen AG:s webbsidor inte innebär någon rekommendation eller omfattas av någon garanti. Volkswagen AG ansvarar inte för sådant innehåll. Berörda leverantörer är inte auktoriserade partner för Volkswagen AG.

4. Länkar till tredje parts webbsidor.

Volkswagen AG:s webbsidor inkluderar länkar till webbsidor som drivs av tredje part. Volkswagen AG gör inga anspråk på äganderätt till tredje parts webbsidor, som är åtkomliga via länkar, och ansvarar inte för deras innehåll.

5. Tillåten användning av tjänster.

När du använder dessa webbsidor måste du respektera tredje parts upphovsrätt, namn och varumärkesrättigheter, samt övriga äganderättigheter. Samtliga webbsidor för Volkswagen AG är skyddade, inklusive bilder, musik och varumärkesnamn, t.ex. Volkswagen” och ”Caddy”. Detta gäller även våra dotterbolags äganderättigheter. Varken dessa webbsidor eller tillhörande användarvillkor får tolkas som en licens eller ses som ett beviljande av rätt till äganderättigheter tillhörande Volkswagen AG. Du åtar dig att inte missbruka erbjudna tjänster, i synnerhet att inte kringgå några säkerhetsåtgärder implementerade av informationstjänsterna, att inte använda några maskiner eller köra några applikationer som resulterar i, eller kan resultera i, skador eller tekniska fel på Volkswagen AG:s system, i synnerhet som ett resultat av modifieringar på den fysiska eller logiska strukturen på servrarna eller Volkswagen AG:s nätverk eller andra nätverk, att inte integrera informationstjänsterna, helt eller delvis, i annat webbinnehåll, oavsett om det är privat eller kommersiellt, och inte heller använda tjänsterna i kommersiellt syfte.

6. Godkännande av cookies.

Volkswagen AG placerar cookies på din dator när du besöker våra webbsidor. Du kan fastställa till vilken omfattning cookies är tillåtna eller otillåtna genom inställningarna på din dator (normalt i din webbläsare, t.ex. Internet Explorer).Volkswagen AG förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om din webbläsare är inställd att tillåta dem. När det gäller dataskydd, se vår dataskyddspolicy.

7. Länkar till Volkswagen AG:s webbsidor.

Det är tillåtet att placera hyperlänkar till Volkswagens webbsidor, till exempel www.volkswagen.se, under förutsättning att länken gör att målsidan uppdateras helt utan att placeras i en ram, Volkswagen AG informeras om länken inom 24 timmar efter placering genom ett e‑postmeddelande till links@vw-online.de, hyperlänken tydligt identifieras som sådan på källsidan genom användning av frasen “Länk till Volkswagen AG” eller namnet på Volkswagen AG:s målsida i samband med frasen ”Länk till Volkswagen AG”.

Länkar som inte följer dessa regler måste först godkännas av Volkswagen AG innan de används. Volkswagen AG förbehåller sig rätten att förbjuda länkar från att användas oavsett om ovanstående regel följs.

8. Ansvarsskyldighet.
Volkswagen AG accepterar ansvarsskyldighet i händelse av avsiktlig eller grov oaktsamhet i enlighet med den tyska produktansvarslagen, och för garantier som uttryckligen ges av Volkswagen AG. När det gäller smärre oaktsamhet accepterar Volkswagen AG ansvarsskyldighet endast vid kränkning av en grundläggande skyldighet, varvid summan av relaterade fordringar för skador begränsas till omfattningen av den förutsebara förlusten.

9. Säkerhet vid meddelanden till Volkswagen AG.

Om du vill skicka ett e-postmeddelande från ditt privata e‑postkonto till Volkswagen AG måste du, med hänsyn till Internets tekniska struktur, vidta egna säkerhetsåtgärder för att skydda förtroligheten och integriteten på innehållet i ditt e-postmeddelande, till exempel med hjälp av kommersiellt tillgängliga krypteringsprogram.Om du vill skicka ett e-postmeddelande direkt från Volkswagen AG:s kontaktzon ska du vara medveten om att dina data överförs utan kryptering och att ingen garanti därför kan ges avseende förtroligheten och integriteten på innehållet i ditt e-postmeddelande.

10. Förändringar på kapaciteten och användarvillkoren.

Volkswagen AG förbehåller sig rätten att när som helst utöka eller inskränka tillhandahållen tjänst eller modifiera dess funktionalitet, helt eller delvis. Den snabba utvecklingen av Internet gör det nödvändigt för oss att då och då ändra dessa användarvillkor. Hänvisa därför till aktuell gällande version av användarvillkoren.

11. Lagvalsregler.
Användningen av tjänster och dessa användarvillkor lyder under tysk lagstiftning, undantaget beaktande av internationellt privaträttsliga och processrättsliga villkor.

Vi rekommenderar att du uppdaterar eller byter webbläsare

För att få en bättre upplevelse av vår webbplats kan du använda Chrome eller Firefox..